Betöltés folyamatban...

Fenntartható fejlődés a MOL számára

A fenntartható fejlődés számunkra olyan vállalati elkötelezettség, amelynek célja, hogy kiegyensúlyozott mértékben integráljuk a gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi tényezőket mindennapi üzleti tevékenységeinkbe, a hosszú távú értékteremtés maximalizálására és a társadalomtól kapott „működési engedélyünk” megőrzésére.

A fenntartható fejlődés eléréséhez minden társadalmi szereplő hozzájárulása szükséges: az egyének a mindennapi viselkedésükkel és fogyasztási szokásaikkal, a kormányzati szervek a megfelelő szabályozással és piaci ösztönzéssel, a civil szervezetek a közérdekek képviseletével, és végül a vállalatok a termékeik és szolgáltatásaik fenntarthatóvá alakításával tehetnek a legtöbbet. Egy részvénytársaság számára ehhez a „vállalati fenntarthatóság” nyújtja a legjobb keretet, melynek lényege, hogy a társaság a hosszú távú gazdasági sikeréhez fontos tényezőket, a környezetvédelmi kihívásokat, és a társadalmi hatásokat is figyelembe veszi működése során.

A MOL Nyrt. a MOL-csoport tagja, olaj- és gázipari vállalatként fontos szerepet tölt be a társadalom és a gazdaság életében. Az iparág munkabiztonsági szempontból kockázatos, és közvetlen és közvetett módon is jelentős hatással van a környezetre. Ebből kifolyólag nem csak a szigorodó nemzeti és nemzetközi jogszabályi környezet, hanem az érintett felek elvárásai és a befektetői szempontok is alakítják a fenti kockázatok megfelelő kezelését.

A MOL működése során régóta figyelembe veszi a fenntarthatósági elveket, és erről a társadalom és az érdekelt felek számára is tájékoztatást ad. A MOL Nyrt. – Magyarországon elsőként – már 1997-ben kiadta EBK-jelentését, melyben az egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi céljairól és eredményeiről adott számot. A jelentés tartalmi kibővítését követően 2002 óta Fenntartható Fejődés jelentés formájában mutatjuk be a MOL-csoport eredményeit.

2006 júniusában megalakult a MOL igazgatóságának Fenntartható Fejlődés Bizottsága, hogy az FF témája a legmagasabb szintű támogatást kapja. Ebben az évben alakultak ki azon folyamatok is, melyek biztosítják, hogy a MOL a fenntarthatóság terén is a legjobb nemzetközi gyakorlatoknak megfelelően, rendszeres mérés és értékelés mellett fejlessze tovább tevékenységét.

A hármas optimalizálás (triple bottom line)


A fenntartható vállalati működést, hármas optimalizálás elvének megfelelő működés azt jelenti, hogy a vállalat a gazdasági, a környezeti és a társadalmi téren is teljesítményének folyamatos javítását tűzi ki célul.

A gazdasági pillér kiemelkedő jelentőségű a piacgazdaság résztvevői, így a MOL számára is. A stabil pénzügyi helyzet és a befektetőknél meglévő hitelesség megőrzése kulcsfontosságú eleme a fenntartható üzleti modellnek. Ezen túlmenően ide soroljuk mindazon területeket, melyek a vállalat hosszú távú gazdasági sikeréhez hozzájárulnak: termékfejlesztés, kockázatkezelés, ügyfélkapcsolatok, társaságirányítás („corporate governance”), üzleti etika és átláthatóság („transparency”).

A környezeti dimenzió a környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelésen túlmutatóan a környezeti lábnyom csökkentését és az ún. öko-hatékonyság javítását is jelenti. A kibocsátások csökkentése, az elfolyások megelőzése, a kiváló hulladékgazdálkodás, a természeti értékek megőrzése mellett a hatékony vízfelhasználás és a javuló energiahatékonyság is a környezeti pillérben való jó eredmény feltétele.

A FF társadalmi pillére kiterjed mindazon területekre és témakörökre, amelyek esetében az érintett felek, azaz a helyi közösségek, a munkavállalók, illetve a tágabb közönség közvetlenül befolyásolják a vállalat működését. Ide tartozik az emberi jogok tiszteletben tartása, a kultúra támogatása, az együttműködés és a tudás megosztása, az esélyegyenlőség biztosítása, továbbá a munkavállalók folyamatos képzése, és a biztonságos munkahelyek és feltételek megteremtése.

Stratégiai kezdeményezéseink

 

Fenntartható Fejlődés stratégiánkban a 2016-2020 közötti időszakra hat fókusz területen határoztunk meg fejlesztési célokat: éghajlatváltozás, környezetvédelem, egészség és biztonság, közösségek, humán tőke és etika és felelős vállalatirányítás.

A hat fókuszterület húsz olyan témát ölel fel, melyek lényegesek mindazon hosszú távú gazdasági, társadalmi és környezeti kihívások sikeres kezelésében, melyek a MOL-csoport előtt állnak:

A hat fókuszterület:

1. Klímaváltozás
„A klímaváltozással kapcsolatos lehetőségek és kockázatok kezelése”
Témák: hosszú távú termékportfólió, energiahatékonyság és ÜHG kibocsátás

2. Környezet
Célkitűzés: „A környezeti lábnyom csökkentése”
Témák: levegőtisztaság-védelem, vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás, elfolyások, kármentesítés, légszennyező anyagok kibocsátása, biológiai sokféleség

3. Biztonság- és egészségvédelem
Célkitűzés: „EBK kiválóság biztosítása a működésben”
Témák: munkabiztonság, egészségvédelem, és egészségfejlesztés, folyamatbiztonság és kockázatkezelés

4. Közösségek
Célkitűzés: „Bizalom és hitelesség erősítése az érintett felekkel”
Témák: közösségi kapcsolatok, társadalmi célú befektetések

5. Humán tőke
Célkitűzés: „befektetés a humán tőkébe”
Témák: tehetségek vonzása, munkavállalók megtartása és ösztönzése,humán tőke fejlesztése, tisztességes foglalkoztatás iránti elkötelezettség

6. Etika és felelős vállalatirányítás
Célkitűzés: „A felelős működés és a hosszú távú gazdasági fejlődés biztosítása”
Témák: etika és tisztességes piaci magatartás, etikai ügyek, emberi jogok, átláthatóság

EBK és Társadalmi Hatás Politika

Külső kezdeményezésekkel kapcsolatos vállalások


A MOL-csoport elkötelezett az EU különböző helyi és nemzetközi szakmai szervezeteivel és lobby partnereivel fenntartott jó munkakapcsolat mellett.

A szakmai szervezetekben, melyekben a MOL tagsággal rendelkezik, 2014-ben az alábbi legfontosabb témákról való egyeztetésekben vettünk részt:

 • Ipari Kibocsátás Irányelv és a finomításra vonatkozó új BREF
 • Fosszilis üzemanyagok Upstream ÜHG kibocsátása (Üzemanyag-minőség Irányelv 7a paragrafus)
 • ETS Piacstabilitási tartalékról szóló javaslat
 • 2030 energia- és klímapolitika keretrendszer
 • A közepes teljesítményű tüzelőberendezésekről és a nemzeti kibocsátási határértékekről szóló Irányelv
 • Energiahatékonysági Irányelv alkalmazása
 • Alternatív üzemanyagok infrastruktúra Irányelv
 • Energiaadózási Irányelv
 • Bioüzemanyag-politika megújítása (ILUC)
 • Finómítók Fóruma (FuelsEurope)
 • Levegőminőségi javaslatcsomag
 • Víz Keretirányelv
 • Offshore Biztonsági Irányelv
 • Számviteli Irányelv (10. fejezet) alkalmazása
 • Nem-pénzügyi Jelentéstételi Irányelv
 • Komitológiai omnibus rendelet
Az UNDP Global Compact
A MOL-csoport 2005 júniusában csatlakozott az UNDP Global Compact magyarországi tagjaihoz, hogy a többi taggal együtt megfogalmazza a Kelet-Közép-európai országok előtt álló legfontosabb kihívásokat. A MOL-csoport elkötelezett a Global Compact tíz alapelvének támogatása mellett, különös tekintettel az emberi jogokra, a munkavállalási jogokra, a környezet védelmére és a korrupció elleni küzdelemre. Célunk, hogy mindezt beépítsük stratégiánkba, kultúránkba és mindennapi működésünkbe, valamint saját hatáskörükben támogassuk őket.
Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért
A MOL 2006 óta tagja a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért nevű szervezetnek, mely 2005-ben alakult egy nemzetközi üzleti szervezet, a World Council for Sustainable Development (WBCSD) magyar tagjaként. Ennek a nemzetközi hálózatnak a célja, hogy a fenntartható fejlődés koncepcióját és megvalósítását elősegítse a tagvállalatok és más üzleti vállalkozások számára. Egyúttal konzultációs fórumként is szolgál az ezen elvek mellett elkötelezett vezetők és szakértők részére. Rendelkezésre álló eszközeikkel a tagvállalatok aktívan részt vesznek a Tanács munkájában, igyekeznek a munkájukban alkalmazott eljárásokba beépíteni a fenntarthatóság elveit, valamint másokkal megosztani tudásukat és tapasztalatukat. A tagság egyértelműen jelzi a támogatás melletti elkötelezettséget és a vezető szerep betöltésére irányuló szándékot, Magyarországon és a régióban egyaránt.
HBLF Hungarian Business Leaders Forum
A Hungarian Business Leaders Forum (HBLF) a magyar üzleti vezetők, nemzetközi vegyesvállalatok magyar vezetői és más magyarországi befolyásos üzletemberek non-profit szervezete és képviseleti testülete. A Fórum elkötelezett az olyan üzleti gyakorlat támogatása mellett, amely üzleti szempontból és társadalmilag is hasznos, ezáltal segítve a szociális, gazdasági és környezeti szempontból fenntartható fejlődés megvalósulását Magyarországon. A Károly herceg személyes kezdeményezése folytán 1992-ben alapított Hungarian Business Leaders Forum célja ezen kérdések megoldása a Prince of Wales International Business Leaders Forum partnerszervezeteként.
ÖKOPolisz Klaszter
Az ÖKOPolisz Klaszter az ipari és mezőgazdasági környezetterhelés csökkentésére alakult kezdeményezés, amelynek tagjai összefognak az innovatív húzóágazatok által generált, fenntartható, környezetközpontú gazdaságfejlesztés megteremtésére.
A MOL Nyrt. alapító tagja az ÖKOPolisz Klaszternek, így már 2008 óta folynak együttműködések, melyek közül kiemelkedően eredményes a gumibitumen projekt. A hazai több száz klaszter közül az ÖKOPolisz Klaszter azon néhány klaszter közé tartozik, amelyek a nemzeti akkreditációs folyamaton előírtakat sikeresen teljesítették és így elnyerték az Akkreditált Innovációs Klaszter címet.
CONCAWE
A MOL-csoport tagja a CONCAWE-nak, egy olyan szakmai egyesületnek, amelyben az EBK szervezet tölt be aktív szerepet. Fő célja a környezet-, valamint az egészség - és biztonság-védelemre vonatkozó aktuális tudományos, gazdasági, műszaki és jogi információk megszerzése és ezek kommunikálása annak érdekében, hogy ezek a kérdések valamennyi érintett fél számára átláthatóbbak legyenek. A MOL-csoport EBK képviselői jelen vannak a legfontosabb vezetői és munkacsoportokban, elkötelezettek a REACH bevezetése, a földhasználat-tervezés, a vízminőség, a biztonság, a levegő minőség és az egészségvédelem mellett. A MOL-csoporton belüli hatékony információáramlás elősegítése érdekében az EBK szervezet kezdeményezte a belső CONCAWE forum létrehozását, melynek célja a CONCAWE-ban megszerzett tudás maximális hasznosítása és ezeken a területeken a MOL–csoport tevékenységeinek összehangolása.
”World Safety” egyesülés
A MOL-csoport 2005 novemberében a “Világ Biztonság Nyilatkozat”: A Munkahelyi Biztonság melletti Globális Ipari Elkötelezettség” aláírásával csatlakozott egy, a világ különféle társaságait egyesítő szervezethez. A 2005 szeptemberében a XVII. Munkahelyi Biztonság- és Egészségvédelmi Világkongresszuson nyilvánosságra hozott Nyilatkozat célja a tényleges, világméretű biztonság-növelés és baleset-csökkentés. A Nyilatkozat egyik célja annak tudatosítása, hogy a munkahelyi és otthoni biztonság megerősítése olyan cél, amely - az országok közötti eltérő földrajzi adottságok és környezet ellenére – definiálható, értékelhető és mérhető. Ezek a célok összhangban vannak a mi, a MOL-csoporton belüli munka- és egészség biztonsági szint növelése érdekében folytatott munkánkkal és eziránti elkötelezettségünkkel.
European Network 'Enterprise for Health'
Az European Network Enterprise for Health ('Vállalati Együttműködés az Egészségvédelem Területén' európai hálózata) társulást 2000-ben hozta létre a Bertelsmann Association és a BKK, mely az egyik legnagyobb, mintegy 10 millió tagot számláló német egészségbiztosító. A hálózat célja a egészségvédelmi politikán és a munkáltató-munkavállalók közötti együttműködésen alapuló kultúrával rendelkező nagyvállalatok bevonása és továbbfejlesztés iránti elkötelezettségük megteremtése. A társulás tagjai egymással és más vállalatokkal is megosztják legjobb gyakorlati megoldásaikat, és rendszeresen publikálják a közösen összegyűjtött legjobb gyakorlatokat. A társulás elsődleges feladatának tekinti, hogy megfelelő megoldásokat találjanak a jövő foglalkozás-egészségügyi és munkahelyi egészségfejlesztési kihívásainak kezelésére.
Európai Közúti Biztonsági Charta
Az Európai Közúti Biztonsági Charta az Európai Bizottság által elfogadott Közúti Biztonsági Cselekvési Terv része, melynek ambiciózus célja, hogy az európai utakon 2010-re a közúti balesetek áldozatainak száma a felére csökkenjen. A Chartához csatlakozók között vannak: vállalatok, közigazgatási szervek és civil szervezetek, melyek számára a Charta egyedülálló lehetőséget nyújt ahhoz, hogy közvetlen és döntő fontosságú akcióikkal csökkenthessék a halálos kimenetelű közúti balesetek számát, eredményeket érhessenek el, valamint hogy megoszthassák elképzeléseiket és sikeres intézkedéseiket. 2009 tavaszáig Európában több mint 1.350 szervezet írta alá a Chartát és vállalt kötelezettségeket, konkrét válaszokat adva a közúti biztonsággal kapcsolatos azon problémákra, melyekkel mindennapi életükben, illetve munkájuk során találkoznak.
OGP The International Association of Oil & Gas producers
The International Association of Oil & Gas producers (OGP) tagjai között tudja a világ vezető, tőzsdén jegyzett, magán és állami tulajdonban lévő olaj-és gázipari vállalatainak, olaj-és gázipari egyesüléseinek és fő upstream szolgáltató cégeinek többségét. Az egyesület 1974-ben jött létre az upstream ipar és a nemzetközi szabályozók egyre összetettebb hálózata közötti hatékony kommunikáció megteremtése érdekében. Az eredetileg „E&P Forum”-nak nevezett egyesület 1999-ben vette fel az International Association of Oil & Gas Producers (OGP) nevet. Az OGP küldetésének lényeges része az upstream ipar érdekképviselete a nemzetközi szabályozó és törvényhozó testületek felé.
FuelsEurope
Tagjai képviseletében az EUROPIA állásfoglalásokat készít és kezeli az Európai Downstream olajipart érintő kérdéseket – a MOL azóta teljes jogú tag, amióta Magyarország csatlakozott az EU-hoz – és közvetíti ezeket a nézeteket az európai intézmények és szervezetek felé. Ebben a minőségében a FuelsEurope szakértői munkával és konstruktív tevékenységgel vesz részt az EU Alapszerződései által előírt ipari konzultációban, ezáltal hozzájárul az olajipari szakvélemények érvényesítéséhez és az ágazat növekvő megbecsüléséhez.
Association of Petrochemical Producers in Europe (APPE)
Az európai petrolkémiai ipar képviselőjeként az APPE egy olyan fórum, ahol közel 70 tagvállalat alakíthatja ki és védheti meg az iparág közös álláspontját az egészségvédelmi, munkabiztonsági és környezetvédelemi kérdésekben, csakúgy, mint kereskedelmi, versenyjogi, energiaipar irányítási, logisztikai, piackutatási, valamint a Kelet-és Nyugat európai petrolkémiai tevékenységek integrációjának kérdésében.
A MOL Petrolkémia (korábban TVK) 1995 óta tagja az APPE-nak, a MOL Petrolkémia (korábban TVK) vezérigazgatója pedig tagja az egyesület Igazgatótanácsának.
CEFIC
A MOL Petrolkémia (korábban TVK) - a MOL-csoport tagja – volt az első olyan új EU tagország-beli vállalat, amelyet meghívtak, hogy csatlakozzon az Európai Vegyipari Tanácshoz. Következésképpen a társaság most közvetlenül részt vehet döntéshozási és törvényalkotási folyamatokban, valamint a petrolkémiai üzleti érdekek képviseletében. A CEFIC célja egy nyereséges európai vegyipar fenntartása és fejlesztése, valamint a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból lehető legjobb teljesítmény folyamatos fejlesztése és támogatása.
EBIS
A European Barge Inspection Scheme (EBIS - Európai Uszály-ellenőrzési Program) 1998. július 1-jén került bevezetésre, amelyet olaj- és vegyipari vállalatok fejlesztették ki a vízi szállítási műveleteik biztonságának javítása érdekében.
Az EBIS fő célja, hogy a tagjai megosszák egymással a folyami szállítóeszközök biztonsági és minőségi adatait. Az EBIS tevékenysége hozzájárul az uszályok minőségének és biztonsági szintjének javításához, valamint a költségek csökkentésével hatékonyságjavulást eredményez a tagok és az uszály tulajdonosok számára.

Az EBIS az együttműködés 3 területét azonosítja:
 • közös kérdéssor használata az uszályok ellenőrzése során
 • képzett és akkreditált ellenőrző szakemberek
 • az EBIS tagok számára elérhető központi adatbázis a vizsgálatok jelentéseiről
A MOL 2008. június 1-jén azért csatlakozott az EBIS-hez, hogy ezen a területen is biztosítsa a MOL-csoport környezettudatosságát, valamint megfeleljen belső biztonságpolitikájának és biztonsági irányelveinek.
A MOL alapító tag a Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fóruma Egyesületben
Megalakult Magyarország első - munkáltatókat tömörítő - esélyegyenlőségért küzdő szakmai és érdekvédelmi szervezete, a Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fóruma Egyesület.
A Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fórumát a Salva Vita Alapítvány kezdeményezésére és részvételével tíz magyar és multinacionális társaság alapította: a MOL, a Budapest Bank, a Chinoin, a dm, a Magyar Posta, a Magyar Telekom, a Manpower, a MARS és a Tesco képviselői.
A Fórum célja, hogy felhívja a munkáltatók figyelmét a hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatására, társadalmi szemléletformáló tevékenységet végezzen, és szakmai támogatást nyújtson az esélyegyenlőség megvalósításához.
Az alapítók – köztük hazánk legnagyobb munkaadói – közösen kívánnak fellépni a nemzetközi esélyegyenlőségi alapelvek magyarországi meghonosítása érdekében. A fórumról bővebben olvashatnak a Salva Vita Alapítvány honlapján: http://salvavita.hu/
EITI (Nyersanyag-kitermelő Iparágak Átláthatósági Kezdeményezése)
A MOL-csoport támogatja az EITI-t (Nyersanyag-kitermelő Iparágak Átláthatósági Kezdeményezés).
A MOL-csoport álláspontja szerint az EITI pénzügyi beszámolásra vonatkozó alapelvei és elvárásai kulcsfontosságúak a jó vállalatirányítás, valamint az olaj- és gázipar átláthatósága szempontjából egyaránt.
Társaságunk elkötelezett az EITI-vel való szoros együttműködés mellett azokban az országokban, amelyek bevezették az EITI-t.